Rijkse Connect >>>
Rijkse Connect

Wijzigingen in de BTW per 1 januari 2019

1. LAAG BTW-TARIEF GAAT VAN 6% NAAR 9%

Met ingang van 1 januari 2019 zal het lage BTW-tarief worden verhoogd van 6% naar 9%. Dit betekent dat bepaalde goederen en diensten (zie hierna voor een overzicht) voortaan hoger belast zullen zijn. Voor u als ondernemer heeft dit tot gevolg dat u uw administratie en facturatie zult moeten aanpassen en mogelijk moet ook de prijsstelling onder de loep worden genomen.

Het kabinet heeft aangegeven dat men de overgang zo soepel mogelijk wil laten verlopen. Er is daarom afgezien van een overgangsmaatregel, die de wijziging van het tarief nodeloos ingewikkeld zou maken. Om te bepalen welk tarief van toepassing is moet onderscheid worden gemaakt tussen ondernemers die het kasstelsel toepassen en ondernemers die het factuurstelsel toepassen.

Toe te passen tarief bij kasstelsel

Voor ondernemers die het kasstelsel mogen toepassen is het moment waarop de betaling wordt ontvangen maatgevend voor de bepaling van het BTW-tarief. Voor prestaties die onder het verlaagde BTW-tarief vallen en die in 2018 zijn verricht mag het tarief van 6% dus alleen worden toegepast indien de betaling ook in 2018 wordt ontvangen. Wanneer de betaling voor deze prestaties pas in 2019 wordt ontvangen is 9% BTW verschuldigd.

Toe te passen tarief bij factuurstelsel

Voor ondernemers die het factuurstelsel toepassen moeten we onderscheid maken tussen de levering van goederen en diensten aan ondernemers/rechtspersonen en particulieren.

Levering/dienst aan ondernemer/rechtspersoon
Voor prestaties aan ondernemers moet een factuur worden uitgereikt. Het moment waarop de factuur wordt uitgereikt is bepalend voor het toe te passen BTW-tarief. Bij uitreiking in 2018 mag een verlaagd BTW-tarief worden toegepast van 6%. Wanneer de factuur voor diezelfde prestatie pas in 2019 wordt uitgereikt, is een verlaagd BTW-tarief van toepassing van 9%!

Voor prestaties die in 2018 worden verricht ten behoeve van niet-aftrekgerechtigde ondernemers is het daarom aan te raden om de factuur nog in 2018 uit te reiken.

Levering/dienst aan particulier
Voor prestaties aan particulieren is het toe te passen BTW-tarief afhankelijk van het moment waarop de prestatie wordt verricht. Indien de prestatie wordt verricht in 2018 dan is een verlaagd BTW-tarief van 6% van toepassing. Wanneer die prestatie in 2019 plaatsvindt, dan dient een BTW-tarief van 9% te worden berekend, tenzij sprake is van een vooruitbetaling (zoals hierna toegelicht).

Er is geen factureringsplicht voor particulieren. Het moment waarop een eventuele factuur wordt uitgereikt is dan ook niet van belang voor de bepaling van het te hanteren BTW-tarief. Bij uitreiking van een factuur in 2019 voor een prestatie uit 2018 mag het BTW-tarief van 6% worden gehanteerd.

Vooruitbetalingen

Niet-aftrekgerechtigde ondernemers en particulieren kunnen een BTW-besparing realiseren door een vooruitbetaling te doen voor een prestatie die pas in 2019 zal gaan plaatsvinden. Van een vooruitbetaling is overigens alleen sprake wanneer alle relevante elementen van de toekomstige prestatie bekend zijn. Een juiste omschrijving op de factuur is daarbij relevant. Ook hier moeten we weer onderscheid maken tussen ondernemers/rechtspersonen en particulieren.

Vooruitbetaling door ondernemer/rechtspersoon
Voor ondernemers/rechtspersonen is het moment waarop de factuur wordt uitgereikt van belang. Wanneer de factuur wordt uitgereikt in het jaar 2018 is een verlaagd BTW-tarief van 6% van toepassing.

Vooruitbetaling door particulier
Bij vooruitbetalingen door particulieren is het moment waarop de vooruitbetaling wordt ontvangen van belang voor het BTW-tarief. Wanneer de vooruitbetaling wordt ontvangen in 2018 is een verlaagd BTW-tarief van 6% van toepassing.

Welke goederen en diensten?

Deze tariefswijziging heeft gevolgen voor (onder andere) de onderstaande goederen en diensten.
Goederen: voedingsmiddelen, genees-, verband- en medische hulpmiddelen, kunstvoorwerpen,
boeken/tijdschriften, bloemen/planten.
Diensten: sportactiviteiten, herstellen van fietsen, schoeisel en kleding, diensten door kappers,
schilderen en stukadoren van bepaalde woningen, personenvervoer, bepaalde diensten in het kader van hotel-, pension- en vakantiebestedingsbedrijf, het verlenen van toegang tot circussen, dierentuinen, musea, pretparken, bioscopen, concerten e.d. en schoonmaakdiensten binnen woningen.

Voor welke ondernemers geldt het kasstelsel?

Het kasstelsel is (in principe) verplicht voor de volgende ondernemers: winkeliers (waaronder webwinkels), marktkooplieden, schoenmakers (voor het repareren van schoenen), kappers, glazenwassers, wasserijen, fietsenmakers, schoonheidsverzorgingsbedrijven, behangers, stoffeerders, horecabedrijven, autorijscholen, advocaten die hun praktijk alleen uitoefenen en ondernemers die voor meer dan 90% van hun omzet of diensten leveren vanuit een inrichting die bestemd is voor het leveren van goederen en diensten aan particulieren.

NB Deze beoogde wetswijziging maakt onderdeel uit van het Belastingplan 2019. Het wetsvoorstel is nog niet aangenomen door de Eerste Kamer, maar dit zal naar verwachting wel gebeuren.

2. WIJZIGING BTW-BEHANDELING VAN VOUCHERS

Met ingang van 1 januari 2019 zal ook de BTW-behandeling van vouchers (zoals bijvoorbeeld een cadeaubon of bioscoopbon e.d.) wijzigen. Volgens de huidige regelgeving is BTW verschuldigd op het moment dat een voucher wordt aangewend voor de aankoop van een levering of een dienst. Op grond van de nieuwe regelgeving moet onderscheid worden gemaakt tussen vouchers voor enkelvoudig gebruik (ook wel: Single Purpose Voucher of SPV) en vouchers voor meervoudig gebruik (ook wel: Multi Purpose Voucher of MPV). Het soort voucher bepaalt het tijdstip waarop de BTW moet worden afgedragen.

Single Purpose Voucher/SPV

Een SPV is een voucher waarvoor op het moment van uitgifte/verkoop reeds bekend is welke specifieke prestatie met de voucher kan worden aangekocht, zodat ook bekend is in welke lidstaat en tegen welk tarief BTW is verschuldigd. Voorbeelden: een boekenbon die uitsluitend inwisselbaar is voor de aankoop van een boek of een hotelbon die uitsluitend inwisselbaar is voor een hotelovernachting in Nederland.

Deze vouchers zijn voor de BTW belast op het moment dat ze worden uitgegeven of (door)verkocht. Op het moment van inleveren van de voucher is geen BTW verschuldigd. Voor niet-ingewisselde SPV’s bestaat geen mogelijkheid om de BTW terug te vorderen. Alleen wanneer de verkoper de SPV terugneemt en terugbetaalt kan de BTW worden gecorrigeerd.

Multi Purpose Voucher/MPV

Vouchers voor meervoudig gebruik zijn vouchers waarvan op het moment van uitgifte/verkoop nog niet bekend is welk goed of welke dienst met de voucher zal worden aangekocht, zodat het BTW-tarief (en/of de lidstaat waarin de BTW zal zijn verschuldigd) nog niet kan worden bepaald. Voorbeelden: een bioscoopbon die kan worden ingewisseld voor een bioscoopticket dan wel een (alcoholische) consumptie of een dinerbon die ingeleverd kan worden voor een diner inclusief (alcoholische en alcoholvrije) drankjes.

De uitgifte of verkoop van een MPV is niet belast met BTW. Uit de verkoopopbrengst hoeft geen BTW afgedragen te worden. Pas op het moment van inwisseling van de MPV is BTW verschuldigd (omdat dan ook pas het tarief bekend is). Niet ingewisselde MPV’s worden niet in de BTW-heffing betrokken en ook de vrijval valt niet in de BTW.

Tip

Met MPV’s is een liquiditeitsvoordeel te behalen, omdat de BTW dan pas verschuldigd is op het moment van inleveren. Bij bonnen die door een ondernemer zelf worden uitgegeven kan dit soms vrij eenvoudig worden gerealiseerd door toe te staan dat deze inwisselbaar zijn voor verschillende prestaties (belast met zowel laag als hoog BTW-tarief).

RA NBA RBA NIRPA