Nieuws

Ontzorgen in administratie en advies

Subsidie praktijkleren 2020 – 2021

Op 1 januari 2014 trad de Subsidieregeling praktijkleren in werking. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Check via onderstaande link of u in aanmerking komt:
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren/kom-ik-aanmerking

Bedrijven die hiervoor in aanmerking komen kunnen subsidie aanvragen. Het maximumbedrag is

€ 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. In de periode 2 juni 2021 09:00 uur tot en met 16 september 2021 17:00 uur kunnen (erkende) leerbedrijven, inclusief opleidingsbedrijven, een subsidieaanvraag indienen. Het gaat hierbij om gerealiseerde praktijkleerplaatsen en leerwerk-trajecten gedurende de periode 1 augustus 2020 t/m 31 juli 2021.
We zijn graag bereid om de aanvraag van de subsidieregeling voor u te verzorgen.
De kosten bedragen € 175,= voor de eerste aanvraag en € 150,= voor elke volgende werknemer.
Het is belangrijk dat u hiervoor contact opneemt met uw salarisadministrateur.

Onderstaande documenten/gegevens dienen wij te allen tijde in ons bezit te hebben;

  • Werknemer(s) voor wie de aanvraag ingediend moet worden.
  • Een door alle partijen getekende (praktijkleer)overeenkomst, waaruit onder andere moet blijken hoe de begeleiding zal plaatsvinden en welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever moet worden behaald.
  • Het eventueel tussentijds behalen van het diploma of stoppen met de opleiding gedurende het schooljaar.

Indien u meent in aanmerking te komen voor deze subsidie, maar u geen contact opneemt met uw salarisadministrateur vóór 31 augustus 2021, gaan we ervan uit dat u de subsidieaanvraag zelf verzorgt.

U kunt de subsidie ook zelf aanvragen. Van 2 juni tot en met 30 juni 2021 kunt u nog aanvragen met eHerkenning niveau 1 of 2. Vanaf 1 juli 2021 heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ nodig om in te loggen voor Subsidieregeling praktijkleren. Heeft u een eHerkenningsmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau of niet de juiste machtiging? Dan moet u uw eHerkenning aanpassen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en de juiste machtiging aanvragen. Houd rekening met een aanschaftijd van ongeveer 2 weken. Zorg dus dat u dit op tijd regelt. Zonder eHerkenning niveau 3 kunt u na 1 juli 2021 geen aanvraag indienen en ook geen aangemaakte concept-aanvraag of al ingediende aanvraag meer inzien in eLoket.

Twijfelt u over welk niveau en welke machtiging(en) u heeft? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel of met de machtigingenbeheerder in uw organisatie. Als uw organisatie een beheermodule heeft, is aanpassing van de machtiging direct mogelijk.

Nog geen eHerkenning? Regel dan alvast een eHerkenningsmiddel met niveau 3 en machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’. eHerkenning vraagt u aan voor minimaal een jaar. Daarom adviseren wij u meteen dit niveau en deze machtiging aan te schaffen.

Tot slot is het belangrijk dat u een aantal noodzakelijke documenten in uw administratie bewaart, welke u bij een eventuele controle door de RVO kunt overleggen.

  • Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst of een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie, zolang de praktijkvormingsuren van de deelnemer ermee kunnen worden aangetoond;
  • Een administratie waaruit de begeleiding blijkt (de voortgang van de beroepsvorming) en waaruit de wijze blijkt waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een (BPV)werkboek (origineel/kopie/scan) van de deelnemer of tussentijdse gespreks-, beoordelings- en evaluatieverslagen. 

Extra maatregelen vanwege het coronavirus
Het kabinet heeft maatregelen afgekondigd vanwege het coronavirus. Werkgevers kunnen hierdoor te maken hebben met gedwongen sluiting. De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een leerling of student begeleidt. Bij werkgevers die door de coronamaatregelen te maken hebben gehad met gedwongen sluiting sinds 16 december 2020, brengen wij de weken waarin zij de leerling of student niet konden begeleiden, uit coulance niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was. Het veilig openen van de samenleving gaat stap voor stap. Vanaf begin maart 2021 zijn de 1e versoepelingen doorgevoerd, waarbij een aantal contactberoepen weer aan het werk mocht. De door het kabinet afgekondigde versoepelingen zijn leidend in het bepalen tot welk moment wij coulant omgaan met de begeleidingsweken. Dit kan per branche verschillen.

Meer informatie kunt u vinden op https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren