Nieuws

Ontzorgen in administratie en advies

De achtste aanvraagperiode van de NOW 

Zeer binnenkort kan de NOW6 (8e  aanvraagperiode) worden aangevraagd. De NOW6 heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2022. U kunt de NOW6  aanvragen vanaf 14 februari 2022 via UWV. Het aanvraagloket voor de voorschotten is open tot en met 13 april 2022. De voorwaarden om voor NOW6 in aanmerking te komen zijn bijna hetzelfde als bij NOW5.

Overeenkomsten NOW6 (8e  aanvraagperiode) met eerdere NOW-subsidies:

 • Minimaal 20% omzetverlies t.o.v. de omzet 2019 gedeeld door 4;
 • Maximaal op te geven omzetverlies van 80% (ook als het omzetverlies tussen 80 en 100% geschat wordt);
 • Een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies;
 • Vergoeding van maximaal 2 keer maximale dagloon;
 • voorschotpercentage van 80%;
 • Inspanningsverplichting om werknemers te begeleiden in een ‘van-werk-naar-werk’-traject. Als er een aanvraag gedaan wordt voor bedrijfseconomisch ontslag tussen 1 januari en 31 maart 2022, dan heeft de werkgever ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW. Dit kan gemeld worden tot en met 13 april 2022. Word dit niet gedaan, dan wordt de definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.;
 • Bonus- en dividendverbod over heel 2022. Voor werkgevers die een aanvraag op werkmaatschappijniveau indienen, geldt het dividendverbod voor het gehele concern. De entiteit koopt ook geen eigen aandelen in.
 • Hiernaast geldt ook onder NOW 6 de aanvullende voorwaarde dat de werkgever verplicht is om een overeenkomst te sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers als bij de NOW-aanvraag een accountantsverklaring nodig is. Deze overeenkomst moet bepalen op welke wijze invulling wordt gegeven aan het bonus- en dividendbeleid.

Verschillen NOW6 met eerdere NOW-subsidies

 • Ook starters komen in aanmerking voor NOW6. Als starter worden werkgevers gezien die na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 hun onderneming gestart zijn;
 • de referentiemaand voor de loonsom wordt oktober 2021;
 • de referentieomzet-periode wordt berekend door de omzet van 2019 te delen door 4 (zie tabel hieronder);
 • de omzetmeetperiode is januari, februari, maart 2022 (hier kan niet, zoals in de NOW1-NOW4, een periode gekozen worden);
 • de forfaitaire opslag wordt weer 30% (net als in de NOW2-NOW5).

Voor de berekening van de referentieomzet-periode wordt uitgegaan van verschillende groepen:

De referentie periode is op basis van de start datum van de onderneming:

Berekening referentieomzet-periode

Onderneming is gestart Referentieomzet-periode
Uiterlijk 1 januari 2019                      Omzet 1 januari 2019 t/m 31 december 2019
                                                         gedeeld door 4

In de periode van 2 januari 2019     Omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand
tot en met 1 februari 2020                tot en met 29 februari 2020 gedeeld door het
                                                         aantal volledige maanden keer 2  

In de periode van 2 februari 2020    Omzet 1 juli 2021 t/m 31 oktober 2021 gedeeld
tot en met 1 juli 2021                        door 2

In de periode van 2 juli 2021 tot       Omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand
en met 1 oktober 2021                      tot en met 31 oktober 2021 gedeeld door het
                                                          aantal volledige maanden keer 2

Ná 1 oktober 2021                            Geen recht op NOW

Let op: Wanneer er overnames of afstotingen hebben plaatsgevonden dan kan de referentieomzet-periode afwijken.

Hoe vraagt u een tegemoetkoming NOW aan?
U kunt zelf de tegemoetkoming NOW aanvragen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier van het UWV. Dit aanvraagformulier is zeer binnenkort beschikbaar.

Verzamel voor de aanvraag alvast de volgende gegevens:

 • Uw bedrijfsgegevens: naam, adres (dit moet een Nederlands adres zijn), mobiel telefoonnummer, e-mailadres, KVK-nummer, gegevens contactpersoon
 • Het loonheffingennummer: voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.
 • Het verwachte percentage omzetverlies in die periode. Schat dit percentage zo precies mogelijk in. Zo voorkomt u dat u een te hoog bedrag ontvangt en misschien later geld moet terugbetalen.
 • Het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder: het rekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen. Een buitenlands rekeningnummer is alleen toegestaan als dit een SEPA-rekeningnummer is.
 • Een kopie van uw bankafschrift (scan of schermafbeelding): een afschrift van de bankrekening die we hierboven noemen. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.

Wat zijn uw plichten als u een tegemoetkoming NOW ontvangt:    

 • Loon:                                                                                                 

Gebruik de tegemoetkoming in ieder geval om de loonkosten te betalen. Wat overblijft kunt u gebruiken voor andere noodzakelijke kosten die het bedrijf maakt. Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Houd uw werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door.

 • Ontslag en omscholing:                                                                                    

Als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk. Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft u ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW. Dit kan gemeld worden tot en met 13 april 2022. Doet u dit niet, dan wordt uw definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd. Stimuleer uw werknemers om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet u bij de NOW-aanvraag een verklaring afleggen. Via het crisisprogramma Nederland Leert Door kunnen mensen kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen.

 • Administratie:                                                                                                    

Houd een administratie bij waarmee het UWV kan controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming. Werk mee aan onderzoek van UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als dat nodig is om een beslissing over uw tegemoetkoming te nemen. Het UWV kan tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek doen. Als u een aanvraag definitieve berekening doet, stuurt u een derden verklaring of accountantsverklaring mee als dat nodig is. Een derden verklaring is verplicht bij een voorschot tussen € 20.000 en € 100.000, of een definitieve tegemoetkoming tussen € 25.000 en € 125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot). Een accountantsverklaring is verplicht bij een voorschot van € 100.000 of meer, een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot), of een aanvraag op werkmaatschappijniveau.

 • Winstuitkering, bonus en aandelen:                                                                 

Keer geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen. Gaat het om een aanvraag op werkmaatschappij-niveau: dan mag de moedermaatschappij of het groepshoofd van de groep waar de werkmaatschappij onderdeel van is ook geen bonussen uitkeren en mag de groep geen dividend/winstuitkering uitkeren of eigen aandelen inkopen. Dit geldt ook als uw voorschot lager dan € 100.000 is of uw definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee akkoord zijn.

Indien u wenst dat wij de tegemoetkoming in de loonkosten aan vragen dan zijn wij uiteraard bereid u van dienst te zijn. Wilt u dan met uw relatiebeheerder contact opnemen? Wilt u dan in ieder geval een volledig ingevulde machtiging naar uw relatiebeheerder sturen, u treft deze machtiging als bijlage aan.