Nieuws

Ontzorgen in administratie en advies

De zevende aanvraagperiode van de NOW

Zeer binnenkort kan de NOW5 (zevende aanvraagperiode) worden aangevraagd. De NOW5 heeft betrekking op de periode van 1 november tot en met 31 december 2021.

De voorwaarden om voor NOW5 in aanmerking te komen zijn bijna hetzelfde als bij NOW4.

Overeenkomsten NOW5 (zevende aanvraagperiode) met eerdere NOW-subsidies:

 • Minimaal 20% omzetverlies t.o.v. de omzet 2019 gedeeld door 6;
 • Maximaal op te geven omzetverlies van 80% (ook als het omzetverlies tussen 80 en 100% geschat wordt);
 • Een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies;
 • Een forfaitaire opslag van 40%;
 • Vergoeding van maximaal 2 keer maximale dagloon;
 • Inspanningsverplichting om – vanaf 27 november – werknemers te begeleiden in een ‘van-werk-naar-werk’-traject. Dit betekent dat werkgevers vóór het sluiten van het aanvraagloket met UWV moeten bellen als zij NOW5 hebben aangevraagd en tussen 27 november en 31 december 2021 een medewerker hebben ontslagen. Gebeurt dit niet, dan volgt er een korting van 5% op de subsidie;
 • Bonus- en dividendverbod over heel 2021. Voor werkgevers die een aanvraag op werkmaatschappijniveau indienen, geldt het dividendverbod voor het gehele concern. De entiteit koopt ook geen eigen aandelen in.

Verschillen NOW5 met eerdere NOW-subsidies

 • Ook starters komen in aanmerking voor NOW5. Als starter worden werkgevers gezien die na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 hun onderneming gestart zijn;
 • De loonsomvrijstelling wordt verhoogd naar 15% (dit was in de NOW3 en NOW4 10%). Dit betekent dat de loonsom van een werkgever nu met 15% mag dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie;
 • Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021. Werkgevers kunnen dus niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen;
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt september 2021;

Voor de berekening van de referentieomzet-periode wordt uitgegaan van verschillende groepen:

Onderneming is gestartReferentieomzet-periode
Vóór 1 januari 2019                         Omzet 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 
                                                        gedeeld door 6 

In de periode van 1 januari 2019     Omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand
tot en met 1 februari 2020                tot en met 29 februari 2020gedeeld door het
                                                         aantal volledige maanden keer 2

In de periode van 2 februari 2020    Omzet 1 juli 2021 t/m 31 oktober 2021
tot en met 1 juli 2021                        gedeeld door 2

In de periode van 2 juli 2021            Omzet vanaf de eerste volledige
tot en met 30 september 2021          kalendermaand tot en met 31 oktober 2021
                                                          gedeeld door het aantal volledige maanden
                                                          keer 2

Ná 30 september 2021                     Geen recht op NOW

Let op: Wanneer er overnames of afstotingen hebben plaatsgevonden dan kan de referentieomzet-periode afwijken.

Hoe vraagt u een tegemoetkoming NOW aan?
U kunt zelf de tegemoetkoming NOW aanvragen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier van het UWV. Dit aanvraagformulier is zeer binnenkort beschikbaar.

Verzamel voor de aanvraag alvast de volgende gegevens:

 • Uw bedrijfsgegevens: naam, adres (dit moet een Nederlands adres zijn), mobiel telefoonnummer, e-mailadres, KVK-nummer, gegevens contactpersoon
 • Het loonheffingennummer: voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.
 • Het verwachte percentage omzetverlies in die periode. Schat dit percentage zo precies mogelijk in. Zo voorkomt u dat u een te hoog bedrag ontvangt en misschien later geld moet terugbetalen.
 • Het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder: het rekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen. Een buitenlands rekeningnummer is alleen toegestaan als dit een SEPA-rekeningnummer is.
 • Een kopie van uw bankafschrift (scan of schermafbeelding): een afschrift van de bankrekening die we hierboven noemen. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.

Wat zijn uw plichten als u een tegemoetkoming NOW ontvangt:    

 • Loon:                                                                                                      

Gebruik de tegemoetkoming in ieder geval om de loonkosten te betalen. Wat overblijft kunt u gebruiken voor andere noodzakelijke kosten die het bedrijf maakt. Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Houd uw werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door.

 • Ontslag en omscholing:                                                                                    

Als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk. Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft u ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW. Dit kan vanaf het moment dat u de aanvraag voor de tegemoetkoming voor de zesde periode kunt indienen. Doet u dit niet, dan wordt uw definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd. Stimuleer uw werknemers om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet u bij de NOW-aanvraag een verklaring afleggen. Via het crisisprogramma Nederland Leert Door kunnen mensen kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen.

 • Administratie:                                                                                                    

Houd een administratie bij waarmee het UWV kan controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming. Werk mee aan onderzoek van UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als dat nodig is om een beslissing over uw tegemoetkoming te nemen. Het UWV kan tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek doen. Als u een aanvraag definitieve berekening doet, stuurt u een derden verklaring of accountantsverklaring mee als dat nodig is. Een derden verklaring is verplicht bij een voorschot tussen € 20.000 en € 100.000, of een definitieve tegemoetkoming tussen € 25.000 en € 125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot). Een accountantsverklaring is verplicht bij een voorschot van € 100.000 of meer, een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot), of een aanvraag op werkmaatschappijniveau.

 • Winstuitkering, bonus en aandelen:                                                                 

Keer geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen. Gaat het om een aanvraag op werkmaatschappij-niveau: dan mag de moedermaatschappij of het groepshoofd van de groep waar de werkmaatschappij onderdeel van is ook geen bonussen uitkeren en mag de groep geen dividend/winstuitkering uitkeren of eigen aandelen inkopen. Dit geldt ook als uw voorschot lager dan € 100.000 is of uw definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee akkoord zijn.

Indien u wenst dat wij de tegemoetkoming in de loonkosten aan vragen dan zijn wij uiteraard bereid u van dienst te zijn. Wilt u dan met uw relatiebeheerder contact opnemen? Wilt u dan in
ieder geval een volledig ingevulde machtiging naar uw relatiebeheerder sturen, u treft deze machtiging als bijlage aan.