Nieuws

Ontzorgen in administratie en advies

Het UBO-register: wat is dat?

Vanaf 27 september 2020 moeten ondernemingen hun eigenaren of andere personen met zeggenschap in het bedrijf in het zogeheten UBO-register inschrijven.  
Als UBO van een MKB-bedrijf heeft u 18 maanden, dus tot 27 maart 2022, om u te registreren.  

Er is dus nog wel even de tijd, maar dat is ook weer sneller dan u denkt. 

Wat is een UBO? 
UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit).  

Wat is het UBO-register? 
Het UBO-register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. Het UBO-register moet op 10 januari 2020 in alle EU-lidstaten van kracht zijn. Dit staat in de (gewijzigde) vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Alle EU-lidstaten moeten een UBO-register hebben. Het Nederlandse UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Een deel van de gegevens in het register wordt openbaar. 

Waarom een UBO-register? 
Het doel van het UBO-register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Denk hierbij aan: 

 • witwassen; 
 • corruptie; 
 • belastingontduiking; 
 • fraude; 
 • financiering van terrorisme. 

Omdat de gegevens in het register deels openbaar zijn, kunnen personen en organisaties beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken willen doen. 
 

Hoe werkt het UBO-register? 

  

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht? 
De UBO-registratieplicht gaat gelden voor de volgende organisaties: 

 • (niet-beursgenoteerde) bv’s en nv’s; 
 • overige rechtspersonen: stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties; 
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen; 
 • rederijen; 
 • Europese naamloze vennootschappen (SEs); 
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs); 
 • Europees economisch samenwerkingsverbanden; 
 • kerkgenootschappen. 


Welke gegevens worden openbaar? 
Om personen en organisaties in staat te stellen om te bepalen met wie zij zaken (willen) doen, worden de onderstaande gegevens in het UBO-register openbaar: 

 • voornaam en achternaam; 
 • geboortemaand en -jaar; 
 • nationaliteit; 
 • woonstaat; 
 • aard en omvang van het economische belang van de UBO. 

De overige gegevens zijn niet openbaar en alleen in te zien voor bevoegde autoriteiten. 

Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO is dus niet mogelijk. Wie het register wil inzien moet zich eerst registreren, en de UBO krijgt inzicht in hoe vaak zijn of haar informatie wordt bekeken. Bovendien zijn er kosten verbonden aan het opvragen van de gegevens uit het register. 

Deadline inschrijven!
De registratieverplichting geldt sinds 27 september. Ondernemingen hebben 18 maanden, dus tot uiterlijk 27 maart 2022, de tijd om hun UBO(s) in te schrijven in het UBO-register. 

Wilt u meer weten over ontwikkelingen voor u als ondernemer en hun impact op uw bedrijf?  
Neem dan contact op met uw vaste adviseur bij Rijkse!