Nieuws

Ontzorgen in administratie en advies

De heffing in box 3

De heffing in box 3 houdt de gemoederen nog altijd erg bezig. De kranten staan er vol mee en ook wij krijgen (nog altijd) veel vragen over dit onderwerp.
 
Eerder dit jaar informeerden wij u al over het zogenaamde Kerstarrest (van eind 2021) waarin de Hoge Raad concludeerde dat de box 3-heffing in strijd is met internationale verdragen. In onze uitgebreide notitie van juli 2022 hebben wij aangegeven wat de gevolgen zijn van dit arrest voor de diverse belastingjaren. Wij hebben toen ook gewezen op de mogelijkheid om (binnen 6 weken na dagtekening) bezwaar te maken tegen aanslagen inkomstenbelasting waarin box 3-heffing is opgenomen. Die mogelijkheid staat nog altijd open. Daarin is niets veranderd, dus voor meer informatie verwijzen wij (gemakshalve) naar onze eerdere mailing.
 
Geen (tijdig) bezwaar gemaakt?
In dit bericht brengen wij graag de mogelijkheid van een verzoek tot ambtshalve vermindering onder de aandacht. Deze mogelijkheid staat open voor aanslagen waartegen geen (tijdig) bezwaar is gemaakt. Een dergelijk verzoek moet binnen vijf jaar na afloop van het desbetreffende jaar zijn ingediend bij de belastingdienst. Concreet houdt dat in dat een dergelijk verzoek voor het belastingjaar 2017 uiterlijk op 31 december 2022 binnen moet zijn. Verzoeken die na die datum binnen komen bij de belastingdienst zijn te laat en zullen niet meer in behandeling worden genomen.
 
Heeft een verzoek tot ambtshalve vermindering zin?
De belastingdienst heeft inmiddels aangegeven dat zij verzoeken tot ambtshalve vermindering van aanslagen inkomstenbelasting, gericht tegen de berekende box 3-heffing, zullen afwijzen. Dit geldt (zoals het er nu naar uitziet) waarschijnlijk ook voor de zogenaamde spaarders met kleine vermogens. Tegen een dergelijke afwijzing staat dan wel een mogelijkheid van bezwaar en beroep open, hetgeen naar verwachting weer zal leiden tot de nodige procedures. In dat geval kan het weer jaren duren voordat er duidelijkheid komt.
 
Het is op dit moment nog niet in te schatten of een verzoek tot ambtshalve vermindering zinvol zal zijn. Wij verwachten dat de kansen op succes zeer gering zullen zijn. Echter, de enige mogelijkheid om uw rechten voor het jaar 2017 veilig te stellen is om nog voor het eind van het jaar een verzoek tot ambtshalve vermindering in te dienen. Daarom adviseren wij u om, bij een box 3-heffing van enige omvang, toch een dergelijk verzoek in te dienen. Temeer omdat de overheid zich in de afgelopen jaren niet echt heeft bewezen als een betrouwbare partij.
 
Wat kunnen wij voor u betekenen en wat zijn de kosten?
Uiteraard zijn wij u graag van dienst bij het opstellen van een verzoek tot ambtshalve vermindering. Wij zorgen dan niet alleen voor het indienen van het verzoek, maar houden tevens de berichtgevingen en procedures voor u in de gaten. Momenteel vindt er nog volop overleg plaats tussen het Ministerie van Financiën en de diverse beroepsorganisaties. Het is mogelijk dat dit overleg nog gaat leiden tot praktische afspraken of (massaal-bezwaar)procedures, maar dat zullen we moeten afwachten. Wanneer daarover meer bekend is, zullen wij u uiteraard informeren.
 
De kosten voor het opstellen van het initiële verzoek tot ambtshalve vermindering bedragen € 125 (excl. 21% BTW) per persoon, per verzoek. Daarbij inbegrepen zitten onze werkzaamheden in verband met het aanhaken bij een mogelijke toekomstige (massaal-bezwaar)procedure of andere praktische afspraken.
 
Wanneer we niet kunnen aanhaken bij een procedure of praktische afspraak, zullen we (op een later moment) het verzoekschrift inhoudelijk moeten gaan motiveren en/of bezwaar moeten aantekenen tegen een eventuele afwijzing van het verzoek. In dat geval is sprake van aanvullende werkzaamheden die niet zijn inbegrepen in het hiervoor genoemde bedrag. Dergelijke kosten zullen wij, uiteraard na overleg, aan u in rekening brengen op basis van uren x tarief.
 
Wat hebben wij van u nodig?
Wanneer u wilt dat wij een verzoek tot ambtshalve vermindering voor het jaar 2017 namens u indienen bij de belastingdienst, dan kunt u ons daartoe de opdracht verstrekken door het sturen van een bericht naar het volgende e-mail adres: bezwaarbox3@rijkse.nl. Gelieve daarbij uw telefoonnummer te vermelden en een kopie mee te sturen van de aanslag(en) inkomstenbelasting 2017 waarvoor u het verzoek wilt indienen. Desgewenst kunt u deze bescheiden ook aanleveren per post (Rijkse accountants & adviseurs, t.a.v. Team bezwaar box 3, Postbus 325, 4330 AH Middelburg).
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig weer voldoende te hebben geïnformeerd. Bij eventuele vragen, verzoeken wij u contact op te nemen met uw relatiebeheerder.