Nieuws

Ontzorgen in administratie en advies

Belangrijke update box 3 en uw vermogen

In het zogenaamde Kerstarrest dd. 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad (kortweg) dat de huidige forfaitaire berekenings-systematiek voor de heffing in box 3 in strijd is met internationale verdragen. Door uit te gaan van een fictief rendement, dat vaak vele malen hoger is dan het werkelijk genoten rendement, teren belastingplichtigen nu in op hun vermogen en dat kan niet door de beugel, aldus de Hoge Raad.

Dat oordeel was op zich niet nieuw, want ook in een eerder arrest van de Hoge Raad (uit 2019) werd een dergelijke conclusie al getrokken. Wel nieuw was het oordeel dat de belastingplichtigen (vanaf 2017) “rechtsherstel” dient te worden geboden, zodat maximaal het daadwerkelijk behaalde rendement in de heffing van box 3 wordt betrokken.

Wat zijn de gevolgen van dit Kerstarrest?

Inmiddels is bekend op welke wijze het Ministerie van Financiën inhoud gaat geven aan het rechtsherstel dat zij moet bieden. Er zijn nog wel de nodige vragen, maar in grote lijnen zijn de gevolgen van het Kerstarrest bekend. Met deze update willen wij u daarover graag informeren.

Het is van belang om onderscheid te maken tussen de diverse belastingjaren, omdat er voor de verschillende jaren andere spelregels gelden. Het gaat hier nu om de belastingjaren 2017 tot en met 2022.

Jaren 2017 t/m 2022

Het Kerstarrest heeft vanaf 24 december 2022 directe werking (lees: rechtstreekse gevolgen) voor alle nog niet onherroepelijke of nog niet definitieve aanslagen over de jaren 2017 tot en met 2022 waarin box 3-heffing is berekend op de oude forfaitaire wijze.

In voornoemde gevallen wordt door de belastingdienst rechtsherstel geboden. Dit rechtsherstel wordt automatisch verwerkt door belastingdienst. Daar hoeft dus geen actie voor te worden ondernomen. Het rechtsherstel wordt over het algemeen aangeboden in de vorm van een definitieve aanslag.

Wij hebben vernomen dat de eerste aanslagen met rechtsherstel al zijn opgelegd, dus houd uw brievenbus in de gaten!

Wat houdt het rechtsherstel in?

Het kabinet heeft ervoor gekozen om bij het aanbod van rechtsherstel niet uit te gaan van het werkelijk genoten rendement op het vermogen. Er wordt (wederom) uitgegaan van een vermogensmix, met aangepaste forfaitaire (of fictieve) rendementen. Het vermogen wordt ingedeeld in drie categorieën (te weten: spaargeld, schulden en overige bezittingen) en voor iedere categorie geldt een afzonderlijk forfait per belastingjaar.

Omdat in deze nieuwe berekeningssystematiek weer gewerkt wordt met forfaits zit er weer een zekere ruwheid in dit rechtsherstel. Het aanbod van rechtsherstel zal daarom niet altijd overeenkomen met een heffing op basis van werkelijk rendement. Voorkomende afwijkingen kunnen in uw voordeel of nadeel zijn. Wanneer het in uw voordeel is, dan hoeft u geen actie te ondernemen. Wanneer het echter in uw nadeel is dan kan het wel noodzakelijk zijn om in actie te komen.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met het aangeboden rechtsherstel?

Als u het niet eens bent met het door de belastingdienst toegepaste rechtsherstel dan is het van belang om bezwaar te maken tegen de aanslag. Dit bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag of uitspraak binnen zijn bij de belastingdienst. Alleen in dat geval is het bezwaarschrift tijdig en zijn uw rechten veilig gesteld.

Zoals hiervoor aangegeven zal er moeten worden beoordeeld of het op nieuwe wijze berekende fictieve rendement reëel is. Wanneer dit fors afwijkt van het werkelijk door u genoten rendement, dan adviseren wij u om bezwaar te maken.

Wat kan Rijkse voor u doen?

Beoordelen aanslag
Wanneer u het lastig vindt om het toegepaste rechtsherstel te beoordelen, dan kunnen wij dat voor u doen. In dat geval hebben wij wel informatie nodig ten aanzien van het door u behaalde rendement.

Bezwaar maken
Uiteraard zijn wij u graag van dienst bij het maken van bezwaar. Wij zorgen dan niet alleen voor het indienen van het (pro-forma) bezwaar, maar houden tevens de berichtgevingen en procedures voor u in de gaten.

Indien u al een relatie van ons kantoor bent verzoeken wij u contact op te nemen met uw relatiebeheerder.

Bent u nog geen relatie neem dan contact met ons op per e-mail via: bezwaarbox3@rijkse.nl

We zijn ook bereikbaar per telefoon: 0118-678900 (vraag naar iemand van de fiscale afdeling).

Let op:
Teneinde te kunnen zorgen voor een tijdige indiening van een eventueel bezwaarschrift adviseren wij u om uiterlijk binnen drie weken na dagtekening van de aanslag contact met ons op te nemen. Dan hebben wij nog voldoende tijd voor verwerking. In geval van latere aanlevering van de gegevens zullen wij ons best doen om het bezwaar tijdig in te dienen, maar dan kunnen wij dit niet meer garanderen.