Nieuws

Ontzorgen in administratie en advies

De aanvraag ronde 6 van de NOW. Wees er op tijd bij.

 T/m 30 september 2021 kan ronde 6 van de NOW worden aangevraagd.

Voor de zesde aanvraagperiode geldt:

 • U kunt een tegemoetkoming aanvragen als u over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft vergeleken met 2019.
 • Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt een maximum van 80% omzetverlies. In uw aanvraag kunt u daarom maximaal 80% omzetverlies invullen.
 • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
 • Heeft u tegemoetkoming ontvangen voor de vijfde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de zesde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode waarover uw omzetverlies is berekend.
 • De tegemoetkoming is gebaseerd op uw loonsom in februari 2021.
 • Die loonsom wordt verhoogd met 40% (om extra kosten te compenseren) en vermenigvuldigd met het percentage verwacht omzetverlies in uw aanvraag.
 • De tegemoetkoming is 85% van dat bedrag.
 • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in februari 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
 • Als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk.
 • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag in de periode waarin u NOW ontvangt, heeft u ook de plicht dit in deze periode te melden via UWV Telefoon NOW. Doet u dit niet, dan wordt uw definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.
 • U mag altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als u een aanvraag heeft gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.

Over welke maanden bereken ik de percentage omzetverlies?
Heeft u een tegemoetkoming ontvangen voor de vijfde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de zesde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden waarin u omzetverlies verwachtte in de zesde aanvraagperiode.

Heeft u geen tegemoetkoming ontvangen voor de vijfde aanvraagperiode?
Als u voor het eerst NOW aanvraagt of als er geen tegemoetkoming voor de vijfde aanvraagperiode is toegekend, dan kunt u kiezen uit omzetverlies vanaf:
1.            1 juli: U geeft dan het percentage omzetverlies door over juli, augustus en
               september 2021.
2.            1 augustus: U geeft dan het percentage omzetverlies door over augustus,
               september en oktober 2021.
3.            1 september: U geeft dan het percentage omzetverlies door over
               september, oktober en november 2021.

Bent u onderdeel van een concern?
Dan moeten de meetperiode en het percentage omzetverlies overeenkomen met die van andere onderdelen van het concern. Voor concerns met Nederlandse en buitenlandse dochters geldt: omzetverlies van rechtspersonen die geen Nederlands loon hebben, telt u niet mee. Heeft het concern minder dan 20% omzetverlies, dan kunt u mogelijk een aanvraag doen op werkmaatschappijniveau. Er gelden dan wel aanvullende voorwaarden. U heeft bijvoorbeeld een overeenkomst nodig over werkbehoud met een vakbond. Of een andere vertegenwoordiging van werknemers als u minder dan 20 werknemers heeft.

Nieuw bedrijf of bedrijf overgenomen
Bent u tussen 1 januari 2019 en 2 februari 2020 gestart met een bedrijf? Dan gaat u uit van de omzet in de periode vanaf de datum van de start tot en met 29 februari 2020. De uitkomst rekent u om naar 3 maanden. Het gaat hierbij om de omzet over de volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand. Als u op of na 2 februari 2020 bent gestart, dan komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Heeft u tussen 1 januari 2019 en 2 februari 2020 een (onderdeel van een) bedrijf overgenomen? Dan mag u kiezen over welke periode u uw omzet berekent. Dit kan uw omzet in 2019 zijn, of de omzet vanaf de overname tot en met 29 februari 2020.

Bedrijfsonderdeel of activiteit afgestoten
Heeft u tussen 1 januari 2019 en 2 februari 2020 een bedrijfsonderdeel of activiteit afgestoten? Dan gaat u uit van de omzet in de periode vanaf de datum van de afstoting van het bedrijfsonderdeel of activiteit tot en met 29 februari 2020. De uitkomst rekent u om naar 3 maanden. Het gaat hierbij om de omzet over de volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand na afstoting. Heeft u in die periode meerdere bedrijfsonderdelen of activiteiten afgestoten? Dan rekent u vanaf de eerste volledige kalendermaand vanaf de afstoting van het laatste onderdeel of de laatste activiteit.

Hoe vraagt u een tegemoetkoming NOW aan?
U kunt zelf de tegemoetkoming NOW aanvragen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier van het UWV. Dit aanvraagformulier is beschikbaar t/m 30 september 2021.

Verzamel voor de aanvraag alvast de volgende gegevens:

 • Uw bedrijfsgegevens: naam, adres (dit moet een Nederlands adres zijn), mobiel telefoonnummer, e-mailadres, KVK-nummer, gegevens contactpersoon
 • Het loonheffingennummer: voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.
 • De 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht.
 • Het verwachte percentage omzetverlies in die periode. Schat dit percentage zo precies mogelijk in. Zo voorkomt u dat u een te hoog bedrag ontvangt en misschien later geld moet terugbetalen.
 • Het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder: het rekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen. Een buitenlands rekeningnummer is alleen toegestaan als dit een SEPA-rekeningnummer is.
 • Een kopie van uw bankafschrift (scan of schermafbeelding): een afschrift van de bankrekening die we hierboven noemen. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.

Wat zijn uw plichten als u een tegemoetkoming NOW ontvangt:    

 • Loon:                                                                                                      

Gebruik de tegemoetkoming in ieder geval om de loonkosten te betalen. Wat overblijft kunt u gebruiken voor andere noodzakelijke kosten die het bedrijf maakt. Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Houd uw werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door.

 • Ontslag en omscholing:                                                                                   

Als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk. Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft u ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW. Dit kan vanaf het moment dat u de aanvraag voor de tegemoetkoming voor de zesde periode kunt indienen. Doet u dit niet, dan wordt uw definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd. Stimuleer uw werknemers om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet u bij de NOW-aanvraag een verklaring afleggen. Via het crisisprogramma Nederland Leert Door kunnen mensen kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen.

 • Administratie:                                                                                                    

Houd een administratie bij waarmee het UWV kan controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming. Werk mee aan onderzoek van UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als dat nodig is om een beslissing over uw tegemoetkoming te nemen. Het UWV kan tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek doen. Als u een aanvraag definitieve berekening doet, stuurt u een derden verklaring of accountantsverklaring mee als dat nodig is. Een derden verklaring is verplicht bij een voorschot tussen € 20.000 en € 100.000, of een definitieve tegemoetkoming tussen € 25.000 en € 125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot). Een accountantsverklaring is verplicht bij een voorschot van € 100.000 of meer, een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot), of een aanvraag op werkmaatschappijniveau.

 • Winstuitkering, bonus en aandelen:                                                                

Keer geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen. Gaat het om een aanvraag op werkmaatschappij-niveau: dan mag de moedermaatschappij of het groepshoofd van de groep waar de werkmaatschappij onderdeel van is ook geen bonussen uitkeren en mag de groep geen dividend/winstuitkering uitkeren of eigen aandelen inkopen. Dit geldt ook als uw voorschot lager dan € 100.000 is of uw definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee akkoord zijn.

Indien u wenst dat wij de tegemoetkoming in de loonkosten aan vragen dan zijn wij uiteraard bereid u van dienst te zijn. Wilt u dan met uw relatiebeheerder contact opnemen? Wilt u dan in ieder geval een volledig ingevulde machtiging naar uw relatiebeheerder sturen, u treft deze machtiging als bijlage aan.