Rijkse Connect >>>
Rijkse Connect

BTW privégebruik auto

6 juli 2017

BTW privégebruik auto

In een van onze eerdere nieuwsberichten hebben wij al aangegeven dat er ontwikkelingen zijn op het gebied van de BTW-correctie vanwege privégebruik van de zakelijke auto. De Hoge Raad heeft namelijk recentelijk geoordeeld dat de mate van privégebruik niet uitsluitend aangetoond hoeft te worden met een kilometeradministratie. Ook statistische gegevens kunnen hiervoor gebruikt worden, mits daarbij rekening wordt gehouden met de individuele feiten en omstandigheden van de onderneming (per auto). Dit biedt mogelijkheden.

Afhandeling bezwaren

Wanneer u (dan wel uw adviseur) in het verleden geldig bezwaar heeft gemaakt tegen de door u aangegeven en afgedragen wettelijke BTW-correctie voor privégebruik van de auto, dan bestaat nu wellicht de mogelijkheid om BTW terug te vorderen over de jaren 2011 tot en met 2016. Er moet dan wel worden aangetoond dat de wettelijke BTW-correctie (van 2,7% of 1,5% van de cataloguswaarde) te hoog is geweest. Hoe dit aantonen precies dient te gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. En helaas is er ook geen tijd om te wachten tot er meer duidelijkheid ontstaat, want de belastingdienst heeft aangegeven dat ingediende bezwaarschriften vóór 15 juli 2017 gemotiveerd dienen te worden. Vanuit de brancheorganisaties is verzocht om uitstel te verlenen, maar dat verzoek is (frustrerend genoeg) door de belastingdienst afgewezen.

Actie?

Het is lastig om in te schatten of het in uw situatie zinnig is om actie te ondernemen. Dit is namelijk volledig afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Hierdoor is iedere situatie (en zelfs ieder jaar) dus weer anders. Over het algemeen bestaat de meeste kans op een BTW-teruggaaf voor auto’s met een hoge cataloguswaarde, lage werkelijke autokosten en een gering privégebruik.

Wanneer u van mening bent dat de BTW-correctie op grond van uw werkelijke privégebruik lager is dan de gehanteerde wettelijke correctie, dan kunt u dit melden bij de belastingdienst. Hiervoor heeft de belastingdienst een standaardformulier ontwikkeld dat gebruikt dient te worden voor de motivering van het bezwaar (download dit formulier).

De belastingdienst heeft aangegeven dat deze opgaaf uitsluitend in behandeling wordt genomen wanneer deze is voorzien van een motivering en een berekening (per auto/per jaar). Bovendien dient de aanlevering plaats te vinden vóór 15 juli a.s. Motiveringen die daarna worden ingeleverd, worden (aldus de belastingdienst) niet in behandeling genomen.

Tot slot

Wij vinden de handelswijze van de belastingdienst betreurenswaardig. Het is ondoenlijk om alle bezwaarschriften (landelijk ruim 2 miljoen in totaal!) vóór 15 juli a.s. gemotiveerd te krijgen. Dit doet de rechtspositie van belastingplichtigen geen goed. Vooralsnog lijkt de belastingdienst echter onvermurwbaar en zien wij geen andere mogelijkheid dan proberen zo snel mogelijk actie te ondernemen.

Vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat het voorgaande vragen bij u oproept. Uiteraard kunt u in dat geval contact met ons opnemen. Tegelijkertijd willen wij daarbij wel opmerken dat de belastingdienst het ons, gezien de uiterst korte inlevertijd, onmogelijk maakt om alle gevallen tijdig inhoudelijk te beoordelen. Daar waar nodig zullen wij vragen beantwoorden op volgorde van binnenkomst.

RA NBA RBA NIRPA